ပြဲနိန္ပြဲထိုင္ အဝတ္အထည္မ်ိဳးစုံ ျဖန္႔ခ်ိေရး

Description

ပိုးစစ္ခ်ိတ္၊ ပုဆိုး၊ ပိုးပန္းထိုး၊ ဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး နန္႔ အထည္အလိပ္မ်ိဳးစုံ ျဖန္႔ခ်ိေရး

အမွတ္ ၁၁၆ ၊ ၁၃၁ ၊ ၁၃၂ ၊ ၁၄၇ လွည္းတန္းစ်ီး ( ပထမထပ္ )
ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၉ ၂၂၉၅၊ ၀၉ ၄၂၀၀ ၈၈၆၅၇၊ ၀၉ ၄၅၄၇ ၉၇၅၁၇
Views number : 914
A problem with the ad ? Report it !